ROMULUS CRISTEA

PERIODIC – Blogul lui Romulus Cristea

Protectia patrimoniului si pastrarea valorilor culturale in Rosia Montana

with 83 comments

Recent,  oficialităţi  ale statului român au făcut anumite afirmaţii cu privire la includerea proiectului RMGC în programul de guvernare. Asociaţia „Arhitectură. Restaurare. Arheologie” (ARA) a trimis primului ministru şi ministrului culturii o scrisoare deschisă prin care arăta incompatibilitatea între acest proiect şi păstrarea valorilor culturale ale zonei, valori apreciate de către ICOMOS (organism al UNESCO). Scrisoarea poate fi citită pe http://www.simpara.ro/sd_rm.pdf.

* Un articol de : arh.  Adrian Bălteanu

Scrisoarea deschisă conţine o bogată anexă privind subiectul, pentru prezentul articol am considerat utilă aprofundarea acelor aspecte privind neintervenţia din trecutul apropiat a Statului român soldată cu pierderi de patrimoniu, în speranţa că pe viitor acest lucru nu se va repeta.

2007. Asociaţia ARA a depus la Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional – Alba (DJCCPCN-Alba) pe 27 septembrie şi 9 octombrie 2007 un număr de 50 de cereri de clasare pentru construcţii purtătoare de valoare culturală din comuna Roşia Montana, în unele cazuri se cerea aplicarea procedurii în regim de urgenţă.

Machetă RMGC prezentată la Romexpo în 21 august 2006; Foto: Romulus Cristea
Machetă RMGC prezentată la Romexpo în 21 august 2006; Foto: Romulus Cristea

În acel moment, RMGC obţinuse 138 de autorizaţii de desfiinţare pentru construcţii din Roşia Montană, Corna, Bunta, Ţarina, Blideşti şi Bălmoşeşti, iar pentru 120 din acestea se trecuse deja la demolare. Comunicatul de presă al ARA privitor la subiect din 9 octombrie 2007 arată că în majoritatea cazurilor autorizaţia fusese eliberată nelegal. Numai pentru satul Roşia Montana toate clădirile se aflau cel puţin în zona de protecţie a unui monument istoric, lucru ce făcea necesară existenţa unui aviz MCC şi eliberarea autorizaţiei de către Consiliul Judeţean Alba. Totuşi autorizaţiile au fost eliberate de căte primăria Roşia Montana fără aviz MCC. Pentru mai multe detalii a se vedea pagina asociaţiei: http://www.simpara.ro/comunicat%20clasari%209%20oct%202007.swf

Urmare a acestor cereri DJCCPCN-Alba ofera cu o înîrziere de 14 zile faţă de termenul legal un răspuns care conţinea următoarele:

 • Cererile de clasare de urgenţă vor fi considerate în baza art. 23 al Normei metodologice de clasare şi evidenţă a monumentelor istorice aprobată prin OMCC 2682/2003 valabil la acea vreme, ca cereri de clasare în regim normal. Răspunsul nu explicitează exact motivul schimbării procedurii, se poate imagina că acesta s-a efectuat deoarece aliniatul 2 al articolului enunţînd pe cei ce pot solicita declanşarea clasării de urgenţă, nu enumera şi ONG-urile. În enumerare se afla însă chiar DJCCPCN-Alba. Oricum varianta valabilă la acel moment a legii 422/2001 arăta la art. 21 alin. (2) şi (3) că declanşarea procedurii de clasare de urgenţă se produce „la solicitarea oricărei persoane interesate” şi că aceasta se face „în maximum 3 zile de la identificarea situaţiei imobilului sau înregistrarea solicitării privind situaţia imobilului”
 • Răspunsul afirmă că „Primăria Comunei Roşia Montana a emis o serie de autorizaţii de demolare” şi că „demolarea acestor imobile s-a efectuat cu respectarea legislaţiei”, deşi însăşi cererile de clasare arătau situarea în zona de protecţie a unor monumente deja clasate pentru unele din aceste clădiri, şi deci lipsa competenţei primăriei în eliberarea autorizaţiilor.
 • În răspuns se arată că întocmirea dosarelor de clasare este o operaţie pentru care DJCCPCN-Alba nu are fonduri, aşa că o amînă sine-die, cu toate că exista un termen prevăzut de lege.
 • Tot răspunsul arată că pentru clădirile pentru care se solicita clasarea de urgenţă, demolate sau aflate în demolarenu se mai poate cere reconstruirea (deşi legea prevedea acest lucru în cazul unor nelegalităţii)

Urmare a acestui răspuns ARA a făcut la MCC o reclamaţie, răspunsul semnat de secretarul N. M. Sălăgean, venit cu o întîrzere de trei săptămîni, consfinţea cele afirmate de DJCCPCN-Alba.

Adevarata măsură a atitudinii DJCCPCN-Alba faţă de cererile de clasare este dată în articolul Acuzaţii şi contraacuzaţii al directorului acesteia, Matei Drîmbărean apărut în Monitorul de Alba pe 17 ianuarie 2008. Aici este calificată drept „hrube” şi „cocioabe” (ignorînd-use existenţa arhitecturii vernaculare în lista monumentelor istorice) majoritatea construcţiilor pentru care legea cerea direcţiei aflate în subordine realizarea dosarelor de clasare şi înaintarea lor către CNMI pentru a lăsa comisiei posibilitatea de a se pronunţa privind clasarea/neclasarea.

Despre corespondenţa de mai sus a se vedea: http://www.simpara.ro/mip_rm4.swf

2008

La mijlocul anului 2008 ARA a cerut DJCCPCN-Alba iniţierea procedurii de clasare în patrimoniul tehnic şi industrial (definit prin legea 6/2008) a sitului minier aurifer Roşia Montană, cuprinzînd minele din masivele Cîrnic, Orlea, Cetate, Jig-Văidoaia, Letea (Lety) împreună cu sistemul de amenajări hidrotehnice (tăurile) şi instalaţiile de transport şi prelucrare a minereului (calea ferată îngustă, uzinele de prelucrare de la Gura Roşiei). Pentru mai multe detalii a se vedea pagina: http://www.simpara.ro/0801_clasare%20industriale_carnic%20.pdf

Postat pe Yotube de pepperom73

Tot în 2008 Proiectul de Lege privind constituirea Rezervaţiei arheologice şi naturale „Roşia Montană”, după ce trece de Senat (5 mai 2008), este respins în plenul Camerei Deputaţilor pe 15 octombrie. De menţionat punctul de vedere al Guvernului referitor la proiect, care, pe lîngă observaţii negative juste privind proasta încadrare legislativă sau lipsa documentaţiei necesare, vine cu argumente de felul: constituirea rezervaţiei nu poate fi suportată de bugetul MCC, toate siturile arheologice sînt protejate de lege indferent de natura lor, la ce bun constituirea unei rezervaţii?, sau anacolute ca “Precizăm şi faptul că zona propusă pentru constituirea unei rezervaţii naturale şi arheologice la Roşia Montana este concesionată de statul român pentru o perioadă lungă de timp, fiind cercetată arheologic în mare parte.”

Mai multe informaţii pe: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9358

2009

Pe 11 iunie 2009 ARA se adresează  MCCPN revenind asupra cererilor de mai sus, ca urmare a faptului că acestea au rămas fără vrezun rezultat concret. Din păcate şi această solicitare a avut aceeaşi soartă. Pentru mai multe detalii a se vedea pagina:

http://www.simpara.ro/cerere_reclasari.jpg

În decembrie, o dată cu exprimarea publică a intenţiei de a include proiectul RMGC în programul de guvernare ARA a trimis o scrisoare deschisă primului ministru şi ministrului culturii, privind incompatibilitatea acestuia cu prezervarea v lorilor patrimoniale ale sitului Roşia Montana. Pentru mai multe detalii a se vedea pagina: http://www.simpara.ro/sd_rm.pdf

Comisia Prezidenţială

Raportul Comisiei Prezidenţiale pentru Patrimoniul Construit, Siturile Istorice şi Naturale din septembrie 2009 afirma:

„Aşezarea istorică s-a format ca aşezare a minerilor veniţi din toate părţile Imperiului Habsburgic, aşa cum în antichitate cei care lucrau în galeriile minelor romane proveneau din diferite provincii ale Imperiului Roman. Locul se dezvoltă într-o perfectă adaptare faţă de cadrul natural al munţilor purtători de aur şi argint şi al firelor de apă, utilizate pentru acţionarea morilor de măcinat minereul (şteampuri). De o diversitate stilistică remarcabilă sunt atît casele din centrul istoric, cît şi cele cinci clădiri de cult ale diverselor comunităţi: biserica unitariană (sec. XVIII), reformată, catolică, grecocatolică (sec. XVIII) şi cea ortodoxă (sec. XVIII), toate exemple remarcabile ale arhitecturii istorice, cu accente baroce, clasiciste sau tradiţional româneşti. Valoarea arhitecturii vernaculare de la Roşia Montană rezidă în vechimea construcţiilor, bisericile provenind din secolul al XVIII-lea, unele case din prima parte a secolului al XIX-lea, o vechime remarcabilă pentru fondul construit al munţilor Apuseni. Specificul Roşiei Montane este dat de peisajul industrial minier din secvenţa cronologică cuprinsă între epoca medievală şi epoca modernă. Dacă mărturiile antice miniere romane definesc peisajul subteran, industria extractivă şi de prelucrare din perioada medievală avea să-şi pună amprenta asupra peisajului suprateran, conservîndu-se prin lucrări tehnice care, la distanţă de decenii de la ultima utilizare, se alcătuiesc azi în ansambluri caracteristice pentru identitatea aşezării […] Starea deplorabilă în care se află astăzi Roşia Montană este urmarea sărăcirii forţate a populaţiei, împiedicarea iniţiativelor localnicilor de a dezvolta activităţi economice private sau agroturism, rezultat al demolărilor sub auspiciile legii sau în dispreţul acesteia, a propagandei mincinoase şi manipulării populaţiei (inclusiv cu inadmisibile accente etnice) în numele unei investiţii economice de interes privat. Distrugerea parţială sau totală a Roşiei Montane ar însemna cea mai gravă amputare a mediului istoric românesc, distrugerea unui peisaj cultural unic, cu valoare mondială.” (p.29) „Cazul Roşia Montană exemplifică în cel mai înalt grad posibilitatea de atingere a securităţii naţionale prin distrugerea patrimoniului subteran şi suprateran în numele unei investiţii economice prezentate în mod abuziv drept unica variantă pentru o dezvoltare durabilă. Pe plan internaţional, demararea proiectului de exploatare a aurului (aflat deocamdată în stare de suspendare) va arăta că Statul român nu îşi respectă propriile legi şi cu atît mai puţin angajamentele internaţionale , iar pe plan naţional va atrage după sine: distrugerea unor argumente fundamentale ale istoriei şi identităţii naţionale, anularea mărturiilor diversităţii culturale, anularea dreptului la un mediu curat, distrugerea coeziunii sociale, anularea dreptului la memorie, distrugerea ireversibilă a unui peisaj cultural de prim ordin pentru România şi important pentru patrimoniul cultural şi natural european şi mondial.”

Totusi diverse oficialităţi declară ar vrea sa includă proiectul RMGC în programul de guvernare, şi că aşteaptă specialiştii să îşi exprime părerea faţă de proiect.

Cazuri pentru care lipsa de acţiune a instituţiilor menite să  apere patrimoniul cultural a dus şi duce la pirderea acestuia.

Casa Şuluţiu, nr. 193, proprietatea RMGC, demolată avînd la bază o autorizaţie de desfiinţare expirată (din 2005), dacă DJCCPCN-Alba ar fi intervenit potrivit prevederilor legale această clădire ar fi beneficiat de statutul de monument istoric înainte de momentul demolării

“Casa Şuluţiu, construită la sfîrşitul secolului al XIX-lea, în 1897, este reprezentativă pentru arhitectura tradiţională a zonei – atît prin tipologie arhitecturală, cît şi prin sistem constructiv. A fost ridicată pentru a asigura locuinţe de serviciu pentru Întreprinderea Minieră şi a găzduit, între 1948 şi 1954, Şcoala Profesională. Construcţia dezvoltă tipul de locuinţă tradiţională cel mai răspîndit la Roşia Montană – cu încăperi adiacente accesibile prin tîrnaţ, multiplicînd numărul de unităţi de locuire, ceea ce o transformă într-un unicat, o interpretare originală a unei formule locale. Construcţia, prin frontul neobişnuit de lung pe care-l dezvoltă spre stradă şi prin creşterea progresivă a volumului –preluîd panta repede a terenului de-a lungul străzii, reprezintă un reper urbanistic important în zona căreia îi aparţine – centrul administrativ actual.

Casa este în pericol iminent de dispariţie. Proprietarul a obţinut autorizaţie pentru lucrările de desfiinţare, în ciuda valorii sale, şi a situării în zonele de protecţie a şase monumente istorice clasate […]”

extras din cererea de clasare in regim de urgenţă a Casei Şuluţiu situată la nr. 193 în Roşia Montană, adresată DJCCPCN-Alba, Domnului Director Matei Drîmbărean, 25 septembrie 2007

http://www.simpara.ro/Comunicat%20clasari%20ara%209%20oct%202007/09.03_clasare%20urgenta%20nr.193.pdf

Rosia Montana Casa Sulutiu 193; Foto: ARA

Rosia Montana Casa Sulutiu nr. 193; Foto: ARA

Casă,  nr. 499, proprietatea RMGC, parţial demolată, dacă DJCCPCN-Alba ar fi intervenit potrivit prevederilor legale această clădire ar fi beneficiat de statutul de monument istoric înainte de momentul demolării, restul construcţiei lăsată în ruinare

“Construită probabil în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, casa este reprezentativă pentru arhitectura tradiţională a zonei – atît prin tipologie arhitecturală, cît şi prin sistem constructiv. Construcţia este extrem de valoroasă, prin tipologie, prin vechime, dar şi prin autenticitate şi calitate arhitecturală – atît la nivel general, al concepţiei, cît şi la nivel de detaliu.

Casa este în pericol iminent de dispariţie. Starea de conservare a construcţiei este foarte proastă  – o parte este deja dărîmată. Zona în care se înscrie construcţia – un nucleu al cartierului Brazi – este în bună măsură abandonată şi construcţiile sunt degradate, ameninţate cu dispariţia, în ciuda valorii incontestabile. Casa se află în zonele de protecţie a mai multe monumente istorice clasate şi este inclusă în teritoriul unui monument istoric clasat […]”

extras din cererea de clasare a casei situată la nr. 499 în Roşia Montană, adresată DJCCPCN-Alba, Domnului Director Matei Drîmbărean, 25 septembrie 2007

http://www.simpara.ro/Comunicat%20clasari%20ara%209%20oct%202007/09.43_clasare%20nr.499.pdf

Roşia Montană, Casa nr. 499; Foto: ARA

Roşia Montană, Casa nr. 499; Foto: ARA

Casă,  nr. 219, proprietatea RMGC, lăsată în ruinare

“Construită probabil în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, casa este reprezentativă pentru arhitectura tradiţională a zonei – atît prin tipologie arhitecturală, cît şi prin sistem constructiv – şi pentru alcătuirea gospodăriei tradiţionale. Întreg ansamblul este extrem de valoros, prin particularităţile compoziţiei de ansamblu, prin vechime, dar şi prin autenticitate şi calitate arhitecturală – atît la nivel general, al concepţiei, cît şi la nivel de detaliu.

Gospodăria este în pericol de dispariţie. Starea sa de conservare este foarte proastă. În vecinătatea sa şi în alte zone ale localităţii au fost desfiinţate numeroase construcţii (peste 100!) dintre care mare parte erau declarate construcţii valoroase prin documentaţiile de urbanism în vigoare. Casa este situată în zonele de protecţie a unui monument istoric clasat […]”

extras din cererea de clasare a casei situată la nr. 499 în Roşia Montană, adresată DJCCPCN-Alba, Domnului Director Matei Drîmbărean, 25 septembrie 2007

http://www.simpara.ro/Comunicat%20clasari%20ara%209%20oct%202007/09.17_clasare%20nr.219.pdf

Rosia Montana, Casă nr.219; Foto: ARA

Rosia Montana, Casă nr.219; Foto: ARA

În loc de încheiere:

Legea 157/1997 privind ratificarea Conventiei pentru protectia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptata la Granada la 3 octombrie 1985:

 • art. 3: „Fiecare parte se angajează: alin. 1: să instituie un regim legal de protecţie a patrimoniului arhitectural; alin 2: să asigure, în cadrul acestui regim şi potrivit modalitatilor specifice fiecarui stat sau fiecarei regiuni, protejarea monumentelor, a ansamblurilor arhitecturale şi a siturilor.”
 • atr. 4: „Fiecare parte se angajează: alin. 1: să aplice, în temeiul protecţiei juridice a bunurilor considerate, proceduri corespunzatoare de control şi de autorizare; alin 2: să evite ca bunurile protejate să fie deteriorate, degradate sau demolate. […]
 • art. 20: „În scopul aplicarii prezentei conventii, un comitet de experti, instituit de Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei în temeiul art. 17 din Statutul Consiliului Europei, este împuternicit sa urmareasca aplicarea conventiei si, între altele: alin 1: sa prezinte periodic Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei un raport asupra situatiei politicilor de conservare a patrimoniului arhitectural în statele parti la conventie, aplicarii principiilor enuntate de aceasta si – propriilor sale activitati; alin. 2: sa propuna Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei orice masuri vizînd aplicarea prevederilor conventiei, inclusiv în domeniul activitatii multilaterale în materie de revizuire sau de amendare a conventiei, precum si de informare a publicului cu privire la obiectivele conventiei; alin. 3: sa faca recomandari Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei cu privire la invitarea unor state nemembre ale Consiliului Europei de a adera la conventie.”

Adrese web legate de subiect

Publicitate

83 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Se creiaza locuri de munca, asta nu intelegeti voi. Si ce nu stii arhitecte, zeci de arhitecti manaca pine de la noi. Sau e un pic de invidie, domnule Balteanu si domnule Cristea?????

  Gabriel Canada

  Duminică, 3 ianuarie 2010 at 21:09

  • Draga Gabriel, pune mana pe un „Indreptar ortografic, ortoepic si de punctuatie”. Cred ca fiecare are dreptul la opinie iar faptul ca te deranjeaza parerile arhitectilor nu te face prea occidental in gandire.

   Bazil

   Vineri, 31 decembrie 2010 at 12:29

 2. Domnul Basescu incearca sa faca o investitie valoroasa pentru tara asta. S-au amenajat terenurile miniere lasate in degradare, s-au drenat raurile de steril si s-au plantat zeci de mii de copaci. De astea de ce nu scriti? Hai sictir

  Nicoleta Alburnus

  Duminică, 3 ianuarie 2010 at 21:11

 3. Da, pe Ceausesc nu lati vrut care a exploatat si oamenii avea de munca. Acu din nou faceti git si tot asa nu va mai potoliti. O sa se aleaga praaful fara investitia candiana

  Komeini Tarak

  Duminică, 3 ianuarie 2010 at 21:14

  • comunismul a distrus mult, dar capitalismul salbatic de 20 de ani a pustiit ! in folosul cui ? inca mai credeti in basmele de buna stare ale diverselor clanuri si companii care-si impart si tin adevaratele beneficii in paradisele fiscale si bancile elvetiene ?

   Pe timpul lui Ceausescu multi din actorii inlesnirii proiectului in care spera localnicii tinuti artificial in saracie, ar fi fost la zid.

   De ce nu se desecretizeaza contactele de concesionari ?

   S-ar lamuri toata lumea de un sacrificiu gigantic si ireversibil, dar mai mult decat pagubos !

   Doamne, se spune des ca nu suntem un popor ci o populatie, caci un popor are si face istorie, o populatie nu …

   Stefana Bianu

   Luni, 4 ianuarie 2010 at 23:58

 4. Nu vad in constructiile vechi si siturile existente la Rosia Montana un impediment in exploatare. Se pot gasi solutii daca se vrea. Statul roman e in masura sa impuna conditii.

  Moldovan

  Duminică, 3 ianuarie 2010 at 21:17

 5. Dacă ar fi să mă refer la un proiect drag mie, atunci vă pot spune că mă interesează foarte mult ce se va întâmpla cu exploatarea auriferă de la Roşia Montană. Ştiu că va fi greu să mă lupt cu Videanu & co. Mai ştiu însă că nu sunt singură.Rosia Montană: cultură, locuri de muncă sau hoţie la drumul mare?

  Tusha Matusha

  Duminică, 3 ianuarie 2010 at 21:19

 6. In ultimele decenii, regiunea Rosia Montana a fost caracterizata de declinul economic, degradarea mediului inconjurator, epuizarea culturala si de o comunitate frustrata. Azi, insa, exista un plan pentru un viitor mai bun.
  Gabriel se angajeaza in a construi o mina moderna care va reinvigora economia locala si va onora patrimoniul cultural, va impune standardele mondiale in protectia mediului si protectia sociala. Aceasta scurta introducere doreste sa sublinieze impactul pozitiv pe care propunerea de dezvoltare a Rosiei Montana il va avea asupra mediului inconjurator din regiune.

  Poveste Adevarata

  Duminică, 3 ianuarie 2010 at 21:20

 7. Hai la munca! La sapat la mina la munca nu va place munca huoooooooooooo!

  Arh. Peste Florin

  Duminică, 3 ianuarie 2010 at 21:39

  • excelenta initiativa dlui Balteanu. Uimitor cum mesajele anterioare, scrise la distante de 2-3 minute (probabil de la acelasi calculator,..dar mai putin important…) contin in unanimitate chestiuni complet fara legatura cu cele scrise in textul dlui arhitect Balteanu. Poate il si cititi inainte sa faceti remarci, pentru ca semnaleaza niste incalcari ale legii despre care, oricat ati sustine crearea locurilor de munca, putine cate ar fi, pe o perioada limitata, ma rog,…incalcari pe care, intr-un stat normal, NU SE POT IGNORA!…daca am ajuns sa explic acest lucru este clar ca am renuntat in dialogul cu dvs. demult la apelul la orice argumente (tot normale!) cum sunt: integritate, respect fata de trecut si fata de ce lasam in urma! Si pentru ca cineva spunea ca nu vede un impediment in existenta constructiilor vechi ar trebui sa stie, daca nu cumva o stie deja,…ca exploatarea presupune distrugerea unor monumente aparate de lege si daca va repugna ideea de „patrimoniu”, „monument” sau „istorie” poate sunteti sensibili la argumentul strict legal.

   adriana

   Duminică, 3 ianuarie 2010 at 22:28

   • Veziti de treaba ta. Vrei loc de munca vino la Gabriel la Rosia Montana la mina sa avem lumina

    Arh. Peste Florin

    Duminică, 3 ianuarie 2010 at 23:15

   • Nu stiti pe ce lume traiti. Bugetul e secat. Sunt cu 350.000 mai multi pensionari decat salariati. ce sa mai vorbim de unii care doar scriu pe bloguri si nu muncesc. Asa deci, proiectul Rosia Montana e viabil , e pe masa guvernului si vom aduna investitii la portofoliu. Nu va speriati, oferim perspective tinerilor.

    Adriean Videanu

    Miercuri, 6 ianuarie 2010 at 21:50

 8. O sa mincati mustar pe piine daca nici de investiii in minerit nu mai aveti nevoie. Tarisoara asta are nevoie urgenta de investitii nu de cocioabe presare in virf de deal cu closedul in curte si cu frunze de brusture in loc de hirtie maiiiii, maiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!

  Arh. Peste Florin

  Luni, 4 ianuarie 2010 at 03:49

  • Draga Florin, te las pe tine cu toaletele luxoase si cu hartia fina ca de, sistemul excretor e pentru unii cel mai important, iar eu raman cu cocioaba cu „buda” din curte. Bucuros as manca paine fie si goala decat sa-mi bat joc de lucrurile frumoase ( din pacate neintretinute ) lasate de altii.

   Bazil

   Vineri, 31 decembrie 2010 at 12:34

 9. Trebuie oprit acest demolator si afacerist sinistru, Videanu. Acest individ este la fel de hraparet ca si Nastase si la fel de lipsit de bun simt ca si Patriciu! Trebuie sa ne mobilizam si sa oprim acest proiect devastator pentru ce a mai ramas natural in Romania. Padurile au fost taiate, cladirile cu valoare istorica au fost demolate si toate acestea de o mina de indivizi de la toate patidele: PSD, PNL, PDL si UDMR. toti si-au dat mina pentru a distruge Romania in favoarea lor!

  G. Bourceanu

  Marți, 5 ianuarie 2010 at 08:43

 10. Cetatenii din Rosia Montana vor sa munceasca nu sa stea pe drumuri. Toti astia care va dati cu parerea intr-o problema care este doar a noastra a celor de la Rosia, nu va dorim altceva decat sa locuiti in conditiile mizere si cu minele care exista de pe vremea lui Ceausescu si care produc poluare in zona. Canadienii nu vor decit sa ne faca civilizati si sa dea de munca corecta si bine platita la oameni cinstiti. Ce stiti voi de Rosia? Nu stiti nici macar unde e pe harta. Tov. arhitect sta la planseta si crede ca e salvatorul natiunii. De ce nu vine domnia sa sa-l cazam si sa-l hranim aici o saptamana sa vada cit de grea e viata. Daca e baiat cuminte si merge la munca cimpului primeste si de-o horinca, nu va fi lasat de izbeliste. Noi sintem oameni cu frica lui dumnezeu, nu vinduti intereselor politice. Sta la Bucuresti si ne da noua sfaturi cum sa traim. La munca, la munca, nu smecherie de oras.

  Nicoleta Mihalcioiu

  Marți, 5 ianuarie 2010 at 14:39

 11. Alea jacta est!

  Lili Merlor

  Marți, 5 ianuarie 2010 at 14:41

 12. Sint o cunoscuta arcitecta din Suedia la Molmsten si va felicit pentru demers impotriva cianura de potasiu de extragere aur din munti. La noi cind guvernul regesc a vrut sa cistige bani cu o investitie cu mina cu cianura, cetatenii de toate nationalitatile a mers la protest in strada si project stagnat din fasa. Nu e bine si daca se intervinem la timp util, nu va fi cianura ucigasa in aer si sol. Dl arhitect Adrian Baltean il cunoastem ca un important arhitect care are projecte de succes si in alte tari, nu numai la Bucuresti si sprijinim pe domniasa sa faca demersuri interne si inetrantionale la toate institutiile din lume pentru a stagna ucigasul project incredibil de periculos. Domnu Baltean sintem linga dumneavoastra toti arhitectii sa sprijinim stagnare poject periculos pentru sanatatea oamneilor de pe intreaga planeta

  arhitecta Georgeta Pruna

  Marți, 5 ianuarie 2010 at 14:46

  • Doamna arhitect G. Pruna, se pare ca ati luat la bord ceva licoare prelucrata din fruct. Stimata doamna, sinteti nebuna de-a dreptul. Hai sictir!

   Arh. Peste Florin

   Marți, 5 ianuarie 2010 at 14:51

   • Domnule draga, se pare ca santeti un bun specialist in turcisme (sictir…), probabil mai putin in arhitectura sau, poate, arhitectura lu’ peste …? Asa ca ar fi preferabil sa nu mai semnati Arh., faceti de rusine o meserie onorabila. Ma rog, in toate breslele sant personaje care se vand pentru un pumn de arginti. Multumesc, oricum, pentru interventiile Dv, nu faceti decat sa demonstrati inca o data, daca mai era nevoie, calitatea celor ce apara acest funest proiect.

    Flavius

    Duminică, 10 ianuarie 2010 at 03:51

 13. Numai nebuni pe aici. Nu mai pot de ris…

  Marian Luli

  Marți, 5 ianuarie 2010 at 14:52

 14. Plugusor de la Rosia Montana

  Aho! Aho! Copii si frati!
  Langa Gabriel Resources v-asezati
  Si cuvantul lui il ascultati
  S-a sculat un mare patron
  Din Canada
  Cu suflet mare si bani la buzunare
  Pe romani i-a adunat
  Paine buna lor le-a dat!
  N-ascultati de tradatori
  Ci de omul constructor
  Face mini cu cianuri
  Aur pur din munte scoate
  Case faloase voua va face!
  Ia mai minati ma! Si din bice dati
  Diavolii ii alungati
  Pe canadieni ii aduceti la Rosia Monatna
  Paine calda pe masa aveti de sarbatori
  Si bani la tescherea!

  Gabriel Resurcel

  Marți, 5 ianuarie 2010 at 16:52

 15. Sint arhietc resident in Sweden si multumim domnu coleg Baltean pentru sacrificu suprem la lupta cu cianura ucigasa din muntele nostru sfint de peste 2050 de ani. In Sueden nu e voie cianura de potasiu periculoasa in aer, sol si apa potabila. Lumea ies in strada cu cintece si flori si opresc valuri de cianuri cu moartea in virf. arhitect domnu Baltean e cunsocut in toata lumea pe plan international pentru lupta cu ucigasi de popor si project de arhiteura ecologic cu consum mic de corent electrique.
  Diaspora internationala roaga la domnu arcitect Baltean sa lupte cu criminali de popor romanesc de pe mapamondul mondial si sa aiba succes la public.

  arhitecta Georgeta Pruna

  Marți, 5 ianuarie 2010 at 16:57

 16. Oameni buni, haideti sa fim si seriosi. Inteleg gluma, poate unii doresc sa se distreze doar, nu cred ca exista intentii rele nici macar in mesajele de mai sus ale unora, dar ce se intampla la Rosia Montana este grav. Demersul arh. Adrian Balteanu este unul corect si admir faptul ca cineva se preocupa si de acest subiect. Bravo dle arh. Balteanu! Va felicit sincer!

  Anton P

  Marți, 5 ianuarie 2010 at 17:03

 17. Aur si metale rare sau cianura pr tinerii si nepotii nostrii ? Acesata-i intrebarea !

  NRDobrogea

  Marți, 5 ianuarie 2010 at 18:28

 18. Parlez vous francaise?
  Do you speak english? Ohh! Yes!
  In addition to her title of Countess, she has seven Dame titles: Dame de Grande Croix de Justice at Rosia Montana: Order Militaire et Hospitalier de Notre Dame du Mont Carmelof Alburnus Major; Dame of the Noble Companion of the Swan Apuseni; Dame of the Knightly Association of St. George the Martyr Balteanu; Dame of the Sovereign Military Order of the Temple of Jerusalem; Dame of the Most Venerable and Holy Orthodox Order of Saint Basil the Great; Dame Commander of Justice of the Order of the Knights of Malta Cristea, Holder of the architect Grand Cross; Dame Commander of Justice, Ambassador at Large, Order of St. John or Jerusalem, Knights of Malta. Her awards, plaques, shields, and photographs are currently on permanent display at the Spanish River Library in Boca Raton of Rosia Montana Apuseni.

  Contesa Incapuciata

  Marți, 5 ianuarie 2010 at 19:58

 19. Toti distrusii de la Gabriel (minerii si sefii lor) arunca noroi intr-un raport extrem de pertinent!
  Fac spume la gura ca desi au cumparat tot guvernul, exploatarea lor de rahat NU SE VA FACE, pentru ca e o minciuna si o ilegalitate evidenta!
  Sa va fie clar, pui de naparci… Rosia nu e doar a voastra, ci si a celor care nu vor sa va vanda, si ei sunt proprietari la Rosia!
  Mai mult, Rosia e PATRIMONIU! Deci inclusiv eu si altii din tara asta avem dreptul sa ne pronuntam in privinta ei.
  Asta-i ceea ce nu pricep mintile voastre inguste.
  Oprirea distrugerii a 4 munti si a catorva localitati, ce includ bunuri de patrimoniu mondial e o chestiune de interes national!

  Alin C.

  Miercuri, 6 ianuarie 2010 at 10:46

 20. Presedintele tarii Traian Basescu a spus ca se va face proiectul. Asa ca n-ai decit sa fierbi in suc propriu. Va fi un orasel modern cu noi locuri de munca si fara pet-uri si pungi de plastic aruncate de toti taranii pe strazi. Stiu ca mori de ciuda, dar se va extrage aur si argint cu cianura, dupa cele mai moderne tehnologii, fara poluare. Degeaba va opuneti. Basescu a zis!

  Radu de Rosia Montana

  Miercuri, 6 ianuarie 2010 at 11:08

  • Draga Radu de la Rosia,

   T Basescu se contrazice (citeste raportul Comisiei Prezidentiale despre patrimoniu) acum dupa alegeri ! Se vede clar ca a fost
   masiv „sponsorizat” in campania electorala ! Drama lui istorica este ca nu este informat de cerberii din jur care au POFTA banilor pt buzunarul lor !

   Te rog insa citeste cartea inginerului A Sintimbrean „Aurul si argintul Rosiei Montana” ca sa afli, asa cum multi au allat, ca acolo sunt multe alte metale rare pe care canadienii nici nu le mentioneaza !

   Este vorba despre un „tun” gigantic, cu efecte ireversibile pentru sanatatea celor ce acum spera sa aiba locuri de munca,
   si pentru tot ce este patrimoniu natural si cultural, din care in Occident, tarile traiesc!

   10 ani nu s-au alocat fondurile (care continua sa vina de la UE), tocmai ca somerii din minierit sa fie utilizati pe altarul campaniei proiectului ! Comunitatea de 600 de romi, deasemeni, carne de tun pentru alegeri ! Doar UE a deschis prioritar fonduri pentru proiecte NERAMBURSALILE pt romi!
   Meseriasi in produse din tabla, spatii in Halele abandonate, si
   administratia nu a propus/organizat niciun proiect pt ei ! De ce?

   Zona ar putea trai din Istoria si Natura ei ! dar ar fi nevoie de drumuri, facilitati, ateliere realizabile prin fondurile UE!

   Si somerii ar putea lucra la toate cele de mai sus si chiar la restaurari de patrimoniu!

   Barbatii romani se pricep la toate, s-ar integra repede in alte calificari. Anii de viata nu ar mai fi scurtati de accidente cu explozive, de imboinavirile cu metalele grele ce vin din strafunduri si noxe de cianuri.

   stefana (rosianca prin adoptie)

   Stefana Bianu

   Duminică, 10 ianuarie 2010 at 15:57

 21. Vrem sa includem in Programul de Guvernare demararea cat mai rapida a proiectului Rosia Montana pentru ca piata aurului favorizeaza asemenea proiecte. Rosia montana va aduce bani pentru bugetul deja secat al tarii.

  Adriean Videanu

  Miercuri, 6 ianuarie 2010 at 21:47

  • Sunteti chiar Ministrul Adriean Videanu? Oricum vorbiti/ganditi ca Ministrul A V !

   Daca da, gasesc meritoriu sa intrati in „baia” cetatenilor!

   Ma bucur sa va pot spune ca bugetul/visteria statului este pagubit/a de catre firmele off-shore, care fac beneficiile in paradisele fiscale si ale caror beneficiari au conturi secrete in banci elvetiene, etc…

   USA, Franta si Germania si Rusia chiar sunt puse pe eradicarea acestor practici bine cunoscute si utilizate in lume, de evaziuni fiscale masive!

   O conventie mondiala pare sau este chiar, o utopie, dar deontologia administratiilor multor tari duce la solutii practice si eficiente.

   Este timpul ca Romania sa faca acelasi lucru! Caci pana la urma tot se va afla totul, cu voie sau fara voie, cei ce au sansa sa castige, vor fi nevoiti sa nu mai triseze poporul/bugetul.

   Pretextul crizei economice (de altfel reale) este utilizat de cei ce stiu sa manevreze opinii publice, inginerii financiare si re-re-reinbogatiri!

   Populatia din Rosia Montana si celelalte puncte anvizajate de pustiiri paguboase, caci sunt 18 (?) si frumos (abil) prezentate, este victima saraciei artificiale de zece ani, a tuturor guvernelor succesive.

   Inca nu s-au declansat energiile de adevarata dezvoltare durabila!

   Fondurile UE sunt negociate tot de grupurile de interese din toate partidele, fara exceptie! Pana cand administratorii Romaniei cred ca vor pacali un popor intreg?

   Stefana Bianu
   ps rog pe dl Romulus Cristea sa-mi trimita adresa sa personala e-mail pentru a-l putea contacta privat

   Stefana Bianu

   Sâmbătă, 9 ianuarie 2010 at 10:02

 22. alo, propaganda!!…de o zi intraga nu ati mai varsat nimic??

  adriana

  Joi, 7 ianuarie 2010 at 19:48

 23. Graiesc catre voi. Rosia Montana e cel mai bun proiect european. Gabriel face pentru voi si biserica, iar localnicii vor avea locuri de munca foarte bine platite.

  Papa dela Roma

  Joi, 7 ianuarie 2010 at 23:32

 24. Domnu Balteanu,
  va scriu din indepartata Noua Zeelanda un de eu locuiesc langa exploatare mina cu extragere cianura. De cand exista exploatatiunea, firma miniera care la noi e tot Canada , localitatea a inflorit si sa luat masuri suplimentare de antipoluare. Nu va inteleg ingrijorarea decit daca aveti ineterse financiare impotriva companiei care planteaza copaci si da locuri de munca la saraci. De ce nu aveti curaj sa spuneti ca totul e ecologic si ca nu eista poluare, din contra, noile tehnologii protejeaza locul si da alternativa la popor, adica locuri de munca,s coli, muzee, gradinite. Domnule Balteanu, ce interese meschine aveti de va opuneti cu inversunare? Cati dolari ati luat de la adevrsarii companiei?

  Roger Tunga

  Vineri, 8 ianuarie 2010 at 00:02

 25. Proiectul Roşia Montană va opri contaminarea cu ape acide a sistemului hidrografic.
  RMGC a stabilit un plan detaliat pentru colectarea şi tratarea apelor acide care se scurg din galeriile miniere abandonate. În plus, vor fi luate măsuri suplimentare pentru curăţarea văilor Roşia Montană şi Corna, pentru ca apa care curge pe aceste pâraie să poată susţine flora şi fauna acvatică.

  Rosia Montana

  Vineri, 8 ianuarie 2010 at 00:06

 26. * Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a finanţat, conform legii, un program naţional de cercetare a patrimoniului, coordonat de către Muzeul Naţional de Istorie a României. Programul, pentru care compania a pus la dispoziţia cercetătorilor 10 milioane USD, a adus la Roşia Montană peste 80 de specialişti independenţi, din 25 de instituţii, naţionale şi internaţionale.
  Compania va aloca alte 35 de milioane USD pentru restaurarea monumentelor istorice şi a infrastructurii care va pune baza unui turism sănătos în zonă. Moştenirea culturală a Roşiei Montane va fi pusă la dispoziţia publicului prin conservare sau restaurare în sit, expunere în cadrul muzeului, replici în mărime naturală – aşa cum fac toate muzeele moderne din Europa.

  Alocam Bani

  Vineri, 8 ianuarie 2010 at 00:07

 27. În Roşia Montană, dupa închiderea minei de stat, 80 la sută dintre roşieni au rămas fară loc de muncă. Noua mină va crea mii de locuri de muncă şi va revigora o comunitate ce doreşte continuarea tradiţiei miniere.
  În urma consultărilor între comunitate şi companie, localnicii au ales: o parte se va muta în noul cartier finalizat deja de RMGC în Alba Iulia, iar o parte va rămane în Roşia Montană, unde compania va construi cel mai modern sat din România, în afara zonei de impact a proiectului minier.
  Proiectul se va întinde pe 25 la sută din suprafaţa comunei Roşia Montană. Programul de relocare şi strămutare a fost elaborat conform standardelor Bancii Mondiale.

  Grija Someri

  Vineri, 8 ianuarie 2010 at 00:08

 28. Ca sa stiti cu toti ca cei care scrie impotriva proiectului e cumparati de persoane interesate in afaceri imobiliare cu terenuri si nu vor sa vanda ca sa scoata bani mai multi de la samsari. Auzi Adriene Baltene?

  ing. Popovici Manuel

  Vineri, 8 ianuarie 2010 at 00:10

 29. Proiectul minier va crea peste 2.300 de locuri de muncă directe pe perioada etapei de construcţie a minei, 800 de locuri de muncă directe în timpul exploatării şi 3.000 de locuri de muncă în total pe perioada operării.

  Patrimoniu National

  Vineri, 8 ianuarie 2010 at 00:12

 30. În urma consultărilor între comunitate şi companie, localnicii au ales: o parte se va muta în noul cartier finalizat deja de RMGC în Alba Iulia, iar o parte va rămane în Roşia Montană, unde compania va construi cel mai modern sat din România, în afara zonei de impact a proiectului minier.
  Proiectul se va întinde pe 25 la sută din suprafaţa comunei Roşia Montană. Programul de relocare şi strămutare a fost elaborat conform standardelor Bancii Mondiale.

  M.Ion. Lascu

  Vineri, 8 ianuarie 2010 at 00:13

 31. Cei care jigneste pe luptatorii impotriva cianuri sint trimisi de emisari firma ca sa faca lobby impotriva miscarii mondiale antipoluare. Domnu Baltean nu va lasati intimidat si continuati lupta ca la noi in Sweden und e interzis manipulare cianuri in apa, aer, sol si riuri pentru ca e forte tocsic si periculos. va rog, luati legatura cu mine pentru exchange documentatie referitoare la studii cianura potasiu care extrage aur si argint din roca.

  arhitecta Georgeta Pruna

  Vineri, 8 ianuarie 2010 at 00:34

 32. Va ordon, continuati lupta!Nu o luati in seama pe Georgeta Pruna, probabil e beata…

  F.L

  Sâmbătă, 9 ianuarie 2010 at 09:12

 33. Ivatati sa scrieti si sa va exprimati corect in limba romana si apoi incercati sa intelegeti cat de mult va pierde Romania in urma proiectului RMGC! Sunteti orbi? Chiar nu vedeti decat banii de la Gabriel Corp.? asa de rau am ajuns??!

  ZzaZza Mihai

  Sâmbătă, 9 ianuarie 2010 at 17:59

 34. In 20 de ani daca in tara asta se reabilitau drumurile existau astazi locuri de munca suficiente. Noul conducator iubit s-a aocupat de min. transporturilor mai tot timpul, din 90, facand pauza doar cat a fost primar si-n ultimele mandate, iar realizarili sunt vizibile. Daca de drumuri n-avem parte ne va fericii cu cianuri.
  Rosia Montana avea un potential turistic extraordinar, daca aveai cum sa ajungi decent acolo.
  Ne distrugem tara si istoria in aplauzele prostimii si cinismul conducatorilor.

  X

  Sâmbătă, 9 ianuarie 2010 at 18:22

 35. Popor netrebnic. Nu meritati investitii straine de deosebit succes. Daca si aceasta investitie nu se face, atunci inapoi la comunism. Se pierd mii de locuri de munca, 4 miliarde euro si ecologizarea zonei. Localnicii vor sta din nou in mizerie crunta, vor curge riuri poluate ca si pana acum si aurul roman raine pentru vesnicie in munti. Sa va fie rusine ca spuneti mereu nu la toate investitiile valoroase si lasati oamenii fara locuri de munca

  Nicole Petcu

  Sâmbătă, 9 ianuarie 2010 at 18:25

  • Netrebnic, netrebnic… cine o fi mai netrebnic ? Santeti orbiti de promisiunile (mai mult sau mai putin mincinoase) de a castiga dreptul la un blid de mancare. Pentru asta santeti in stare sa vindeti nu numai muntii, dar dupa cum va exprimati, mama si sora si tot… Vreti sa fiti mineri, asa cum ati fost din tata in fiu ? perfect ! mergeti cu canadienii (vezi ce parjol au facut in lume pe unde au trecut…) si peste 15 ani nu va mai fi minerit NICIODATA in Apuseni, caci nu va mai fi absolut nimic de extras ! decat poate sufletul mortilor din mormintele intoarse cu buldozerul.
   A ! sa nu uit ! muntii aceea nu va apartin, nici peisajele, nici apele, fie ele poluate sau nu (ar fi o premiera ca o noua poluare, intensiva, sa o elimine pe cea veche), si nici, paradoxal, viitorul copiilor vostri. Asa ca nu puteti fi, si nici nu veti fi, singurii care sa decida ce se intampla cu Rosia.

   Flavius

   Duminică, 10 ianuarie 2010 at 04:13

 36. Nu vreti investitie atunci la intins mina ca in poezia Tara noastra aur poarta, noi cersim din poarta in poarta. La fel se intampla daca nu sinteti de acord cu investitia canadiana care da locuri de munca si face o noua zona industriala.

  Gigi Muntean

  Sâmbătă, 9 ianuarie 2010 at 18:28

 37. Ce palme v-as da la toti astia cu nasul pe sus la care va put investitiile canadiene. La fel ca in 1990 spunmeti toti in cor Nu ne vindem tara. Numai bice v-as da pe spate si v-as pun e la jug ca vad ca nimic nu va place. Vreti mizerie, mizerie o sa aveti pacalicilor

  Minca Ceacanica

  Sâmbătă, 9 ianuarie 2010 at 18:35

 38. Balteanule, te-as trimite la munca, dar stiu ca nuti place de aia stai si sugi articole mincinoase din plaivaz.

  Minca Ceacanica

  Sâmbătă, 9 ianuarie 2010 at 18:37

 39. Nu jicniti pentru ca nu ie frumos. In Sweden se face inchisoare pentru jicnire repetata si nefondante. Va rog si pe colegul arcitect Baltean sa verici adresele si sa adreseze la pulitia rumana o scrisoare de protest impotriva fortelor care impune cianura si poluare masiva in riuri, apa, aer si fluviu.

  arhitecta Georgeta Pruna

  Sâmbătă, 9 ianuarie 2010 at 18:40

 40. revin pentru a ruga coleg Baltean sa ma contacteze personal pentru visita in Sweden la mina de aur cu laser n u cianuri care e depasite tehnologic. rod dl Balrteanu, contatatima urgent si sa luam legatura pentru visita si protest la Molmsten la mina exploata cu laser fara cianura otravitoare in apa, aer, sol si flucviu

  arhitecta Georgeta Pruna

  Sâmbătă, 9 ianuarie 2010 at 18:42

  • Doamna,

   V-as ruga sa ma contactati ! sau sa-mi dati nr dvstra de telefon pentru a va suna eu !

   cu multumiri,
   Stefana Bianu

   Stefana Bianu

   Sâmbătă, 9 ianuarie 2010 at 19:48

 41. „În cultul nostru pentru străini şi în nepăsarea de ce e naţional am lăsat nu numai să se facă ca naţionalii să fie înlăturaţi de cătră străini prin simplul efect al abilităţii reale a străinilor, dar am făcut tot spre a susţine pe străini şi industria străină. Nu era întreprindere, nu era licitaţie pentru procurare de obiecte pentru diferitele servicii ale statului, pentru armată între altele, la care să nu fi admis pe pămînteni deopotrivă cu oricare străin … ce s-ar fi prezentat şi să nu se fi acordat concesiunea străinului ….. pentru că acesta ar fi lăsat cu preţ mai ieften. Nu ne preocupăm că industriaşul şi comerciantul român contribuie la toate sarcinele de tot feliul ale statului şi trebuia a fi preferit, că străinul ce se prezentă nu justificase nici cunoştinţă specială, nici solvabilitatea, nici în fine dacă concesiunea se mai putea îndeplini întocmai de cătră concesionarul străin …. după condiţiile con tractului cu preţul stipulat. Concesionarul caută a lua concesia oricum, căci ştie că prin corupţie, prin falsificare, prin înşelăciune va pune lucrurile pe cale bună.”
  Mihai Eminescu
  Timpul – Mai 1979

  X

  Sâmbătă, 9 ianuarie 2010 at 20:37

 42. Poezia lui Goga spune:
  „Muntii nostri aur poarta
  Noi cersim din poarta-n poarta”
  Si asa va fi, cat exploatarile le vom da altora !
  Ei cu profitul, noi cu paguba !

  X

  Sâmbătă, 9 ianuarie 2010 at 21:19

 43. Revin cu mesaj important pentru voluntaristii seriosi care doreste sa ia atitudine impotriva cianura folosit la extragere aur din munti. Va rog pentru documentatiune supliment cu legatura despre nocivitate cianura potasium cereti la mine la adresa
  gpruna(a)ymeil.se
  Vom face listing cu cetateni intereati voluntariat cu colaborare Sweden pentru a protesta pasnic contra cianuri si poluare rauri, apa, sol si fluviu. Sweden a interzis cu totalitate folosire cianuri otravitoare pentru ca asistenta socila foarte scumpa daca cineva face o boala cu metale grele. Rog sa fiu imdediat contactata daca cineva nu intelege cit de periculos e utilizare cianuri otravitoare pentru paduri si ape.

  arhitecta Georgeta Pruna

  Sâmbătă, 9 ianuarie 2010 at 21:33

 44. Bărbaţi şi femei cu chipuri obosite
  S-au revărsat şi-n acest apus de soare
  Cu raze galeşe. Pietre din trotuare,
  De dorul lor o zi întreagă mistuite.
  E ceasul când străzile învie,
  Când nici un suflet nu e singur.
  Se-aprind şi felinarele. Desigur,
  Grumazul harnic e preţuit la primărie.
  Muncitorii plătesc taxele la vreme.

  Minerul de la Rosia Montana

  Sâmbătă, 9 ianuarie 2010 at 21:42

 45. Dl Balteanu Adrian este rugat sa contacteze urgent compania de la Rosia Montana pentru a i se detalia modalitatea de exploatare non-poluanta cu cianuri.

  Gioconda Paris

  Duminică, 10 ianuarie 2010 at 17:11

 46. Urgent! Urgent! Va rugam sa semnati petitia pentru protejarea patrimoniului cultural si istoric de la Rosia Montana si imprejurimi. Petitia a fost deja semnata de 4325 de personalitati ai vietii politice si culturale. Alatura-te si tu!

  Aurel Nicolae

  Duminică, 10 ianuarie 2010 at 17:13

  • Va rugam dati adresa petitiei !

   Stefana Bianu

   Duminică, 10 ianuarie 2010 at 19:16

 47. Semnati cu totii petitia de interes national la adresa:
  http://www.petitiononline.com/Maat2/petition.html

  Peste 4000 de peronalitati din intreaga lume au semnat adresa si cand vom obtine 30.000 depunem la Consilul Europei si BAnca Mondiala

  Aurel Nicolae

  Duminică, 10 ianuarie 2010 at 19:29

 48. Ma scuzati, adresa gresita. revin cu noua adresa de interes national. Va rog semnati:
  http://www.petitieonline.ro/petitie/salveaza_rosia_montana_-p46243046.html

  evitati mesajulm anterior. Acesta e corect

  Aurel Nicolae

  Duminică, 10 ianuarie 2010 at 19:35

 49. Semnat petition online. Rog toti oamenii curajosi sa semneze urgent pentru a trimite petition la European Union si la USA pentru lupta cu cianuri si poluare sol aer si fluvii:
  http://www.rosiamontana.ro/index_ro.shtml?x=1760&cmd =x-76-1760
  Semneaza acest petition ca cetatean European Union.

  arhitecta Georgeta Pruna

  Duminică, 10 ianuarie 2010 at 19:57

 50. Semnati cu totii impotriva terorii cianurii si poluarii. Casele din Rosia Montana au fost laste in degradare si s-au mutat in ele comunitari si politisti ca sa aiba proprietatile fostilor cetateni si sa desradacineze obiceiurile asa cum s-a facut in Banat cu casele svabilor!!!!

  Mirel Ciurcea

  Duminică, 10 ianuarie 2010 at 20:00

 51. Numai bagabonteala din partea autoritatilor din Alba. Va rog luati masuri si cei care sunteti impotriva terorii cianurii iesit si protestati nonviolent pentru ca la Bruxelles sa se afla ca suntem oropsiti de veacuri de monopoluri si interese internationale. Fara cianura! Fara poluare! Fara interese capitaliste in Tara Romaneasca, Ardeal, Moldova, Transilvania si Dobrogea stramoseasca!!!

  Nica Pardel

  Duminică, 10 ianuarie 2010 at 20:03

 52. Curaj! Va urez curaj si sa nu va lasati loviti de interesele financiare ale bolsevicilor Traian Basescu si Adriean Videan. Interese bolsevici si capitaliste pentru diostrugerea faunei si florei din Romania!

  Simona Macovescu

  Duminică, 10 ianuarie 2010 at 20:06

 53. Un proiect national de diminuare a pierderilor din economia nationla prin relansarea proiectului de la Rosia Montana are ca rezultat eficientizarea industriei. Ca inginer minier va spun ca tehnologia cu cianuri este una curata in prezent si nu o opozitie neargumentat este binevenita ci investitiile enregtice si extrative imense. primit cu bratele deschise investitia de la Rosia Montana si deficitul bugetar se va reduce cu doua miliarde in primul an si 4 miliarde in 2011. Nu va lasati pacaliti de cei cu interese care vor ca Rosia Montana sa fie subdezvoltata ca in Africa.

  ing. Forin Ungureanu-Iasi

  Duminică, 10 ianuarie 2010 at 20:10

 54. Tuturor adeptilor proiectului RMGC le-as impune sa locuiasca acolo. In clusiv patronilor canadiano-internationali. Si in timpul lucrului de pe santier i si mai alas dupa terminarea operei Dezvoltatorilor Durabili ! Va incumetati otravitorilor ?

  NRDobrogea

  Duminică, 10 ianuarie 2010 at 20:38

  • Da, bineinteles. Milioane de oameni traiesc in armonie cu natura langa minele super-tehnologizate de extragere a aurului si argintului cu cianuri NEPOLUANTE. Astfel de mine exista in toata lumea, in mii de localitati care abia astfel au reusit sa scape de mizeria care domnea in localitati. Pe versanti minelor de unde se extrage cu tehnologii performante de cianuri cresc plante si animale ocrotite si care se inmultesc fiind protejate de ecologisti. Aveti habar ce investitii masive in ecologizarea zonei au facut canadienii tocmai ca sa scapam Rosia Montana de mizeria din localitate? Cato someri au acum locuri de munca si dvs vreti sa-i lasati pe drumuri si in mizerie. Rusine sa va fie!N imic nu va place, strigati ca aia de la IMGB: „Ecologistii face ordine!” si uitati ca de fapt ecologizarea e platita de alti oameni intelepti si ocrototitori cu natura.

   ing. Forin Ungureanu-Iasi

   Duminică, 10 ianuarie 2010 at 23:46

 55. Confirm cele spuse de dl ing. Florin Unguranu-Iasi, un expert recunosc in domeniu. Cianurile utilizate sunt folosite cu responsabilitate, iar apa din bazinul de colectare e mai curata decit apa pe care o beti la robinet dle (daca pot sa-ti spun asa) NRDobrogea. De aia a ramas zona Dobrogei cea mai mizera si saraca din tara pentru ca oamenii aia gandesc ca dumneata.Domnule, nu stiti nimic despre tehnologiile nepoluante, va dati cu presupusul in necunoastre de cauza. Zona va fi una verde, cu plante si animale de care se vor ocupa echipele de ecologizare de la Rosia Monata si nu dvs care doar vorbiti fara sa va documentati.

  ing. Relu Manole

  Duminică, 10 ianuarie 2010 at 23:51

 56. Pro Rosia Montana NGO was founded in order to help each honest habitant of Rosia Montana and not only, to fight for a better future, for them and for their children.

  We are determined to go on and to see Rosia Montana Mining Project implemented here. We want to keep the beauty of our village without any compromise and we want to live here united, happy as a community. That is our vision, that is our hope, and we will not give up.

  Since roman times, our main activity was and it still remains mining. This is why we consider we are mature enough to decide by ourselves our future. We want a sustainable, long-term development for Rosia Montana through the mining project proposed by RMGC.

  We know very well how the gold will be extracted, what cyanide means, how the environment should look after the mine will be closed, we know how to take care of ourselves and not at least, we are able to welcome with open arms those who are open-minded and do not want to destroy our region.

  Gabriel Boiangiu

  Duminică, 10 ianuarie 2010 at 23:53

 57. Dle Dobrogenu,
  Voila mizerie de vezi in filmul documetat de CNN si poatat pe toate canalele de stiti din lume. nu-ti vine sa plangi vcand vezi mizeria din Rosia Montana? Ai tu bani sa dai la fetita aia care vrea sa invete intr-o scoala?

  Richi Poveri

  Duminică, 10 ianuarie 2010 at 23:55

 58. Rog pe dl coleg arcitect Baltean si pe dl ecolog NR Dobrogescu sa ma contactez urgent la dresa mea de imeil de mai sus. Doresc sa ofer documentatie gratuit si dezinteresat despre oprire extragere minereuri cu cianura ucigasal. La noi in Sweden e interzis in riuri, ape, sol, aer si fluviii complect interzis folosirea cianuri sub pedeapsa penal inchisoare. Exista tehnologii noi folosite in special la Molmesten Sweden pentru ca plante si animale sa supravietuiasca cistit. Va riog scrisoare electronic urgent astept sa trimit prin DHL corespondenta cu toatetehnologiile nepoluante si neucigase

  arhitecta Georgeta Pruna

  Luni, 11 ianuarie 2010 at 00:01

  • Stimata doamna Georgeta Pruna, va rog trimiteti adresa dvstra de e-mail ! cea scrisa in mesajul anterior este gresita.

   cu multumiri,

   Stefana Bianu

   ps pentru comentatorii pro-deschidere mina:

   din pacate profesionistii in publicitate angajati de companie au spalat creerele oamenilor ne-asistati de catre autoritatile locale si centrale care nu transfera FONDURILE U E speciale regiunilor in dificultate

   daca macar giganticul sacrificiu total al Muntilor Apuseni ar duce la
   ameliorarea vietii, bugetului, ar mai fi loc de dezbateri, dar NU ESTE

   care din afacerile legate de bogatiile subsolului, de 20 de ani a fost
   in folosul comun?

   ref la exploatari de metale nobile cu cianuri: v-ati informat despre
   accidentele cu cianuri din lume ? dar despre cel de la Baia Mare din 2000 ? stiti ce a facut Compania „verisoara”: a declarat faliment si statul roman a platit daunele Ungariei !

   Stefana Bianu

   Luni, 11 ianuarie 2010 at 08:14

 59. Desi avem nume comun iar eu chiar provin din Dobrogea, nu am auzit niciodata de vreun NRDobrogea. Il rog sa abordeze cu seriozitate tema propusa pentru nu ne face de ris tinutul natal. Te rog inca odata domnule vezi-ti de treaba ta si lasa-ne in durerea noastra stramoseasca ca nu mai vrem sa murim de foame si vrem investitie in tarisoara asta nenorocita.

  Nae Razvan - Dobrogea

  Luni, 11 ianuarie 2010 at 00:07

 60. I was born here in Bucium. Now I’m a pensioner. I fully agree with the presence and activity of RMGC here because the youth from my village can’t find jobs. The young ones survive because their parents have some meager earnings. They raise cattle, a calf- life is very difficult here, most of the people have no money. This Romanian-Canadian company creates jobs, ensures revenues to the village budget, takes care of the infrastructure, repairs roads… previously it was a disaster, many cars broke down because of the potholes. By the end of the day, I think that RMGC is a good company and benefic to the local community. I’m in favor of the project and this is how many others think. Of course, there are a few Mafiosi who think in a different way. Those guys had a good life during Ceausescu’s regime and now they want to dictate other people how to live… They claim that they represent those living in Bucium. My personal view is that the village of Bucium can decide its fate on its own, without any interference. A good example in this respect is Rosia Montana. Many living there have a better life because of RMGC, they have a better social position. Some of them bought nice houses and have a better life, this compared with us, who have such a miserable life here.

  I’ve got a son who had been employed by RMGC. Now he has lost his job because the company had to suspend works following allegations that drilling is damaging the environment. He couldn’t find any work. How can he survive? I’ve got a small pension, because I’m handicapped. My wife gets a very small social security allowance. How will we survive if RMGC doesn’t resume exploration work here?

  Para Eugenia

  Luni, 11 ianuarie 2010 at 00:11

 61. Vedeti voi , fara investitiile de la canadieni o sa muriti de foame. Numai gura e de voi, nu stiti sa construiti nimic. Incearca acuma Basescu sa faca ceva si va opuneti furibunzi. Asta e , vreti doar bine cu forta. O sa va ajute Basescu si Videanu pentru ca intr-adevar, oamenii astia va vor binele, nefericitilor. Preferati sa stati cu mina intinsa decit sa munciti si sa faceti investitii.

  Prica Nicolae

  Luni, 11 ianuarie 2010 at 17:37

 62. Mor de ris. Printesa Incapuciata si una cica arhitetca din Sweden au gasit loc de refulare. Numai nebuni. Lasati investitiile sa vina la voi!

  Sorin Ecofrunza

  Luni, 11 ianuarie 2010 at 17:40

 63. Chiar nu pot sa inteleg cum se refuza o investitie de 4 miliarde euro si peste 3000 de locuri de munca doar din considerentul ca ati auzit undeva ca cianura e poluanta. Presedintele tarii Traian Basescu si ministrul economiei Adriean Videanu au expliat clar ca in situatia actuala ar fi un dezastru national sa renuntam la oferta Gabriel Resources. oameni buni, ascultati ce spune Basescu si videanu ca nu va vrea raul, vor sa aduca bani in tara pentru binele nostru. Chiar nu intelegti, incepem din nou cu prostii ca in anii 90 ca nu ne vindem tara dar stam cu pantalonii rupti la fund.

  Nicoleta M.

  Marți, 12 ianuarie 2010 at 00:59

 64. Din punct de vedere ingineresc si ecologic, e mai periculos sa tii galeriile de mina neutilazate. Nu e rau ca se procedeaza la o exploatare cu mijloace non-poluante

  Alin Pirotehncus

  Marți, 19 ianuarie 2010 at 00:04

 65. […] Tagged with Academia Romana, Adrian Balteanu, alburnus maior, ARA, arheologie, arhitect, arhitectura, aur, cianura, Gabriel Resources, mina, monument, observatorul urban, patrimoniu, proiect, restaurare, rmgc, roman, rosia montana, Rosia Montana Gold Corporation, Traian Basescu, UNESCO « Protectia patrimoniului si pastrarea valorilor culturale in Rosia Montana […]


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: